From physiological to pathological meteosensitivity: features that contribute to meteopathy

The very first factor of meteopathy is a genetically determined constitutional characteristic of the human organism. Although it is impossible to avoid genetical heredity, prophylactic measures can narrow down their channel and provide an option for safer navigation between «whims of weather».Meteopathy is a fate for «weaker» sex. Females react stronger to the weather changes. The reason for this is speculated to be found in the hormonal background; however, it is not narrowed to only one this feature. Among the most interdependent are children, in which it is pronounced until the regulatory and adaptation systems have not finished their development. The minimal meteodependency is observed from 14 to 20 years of age and is further exacerbated. At the age of 50, the half of the Earth population establishes permanent meteodependency due to a decrease in the adaptation and an increase in comorbidities. Habitants of big cities are more prone to meteopathic reactions comparing to smaller cities populations and villagers. The main reason is found in the severe ecological environment, in the overload of air with heavy ions, shortening of the daylight time, a decrease in the ultraviolet intensity, and a strong effect of technogenic, social and mental factors on the development of chronic distress. The further human is from Nature, the stronger meteopathic reactions are. Additional features that contribute to meteopathy include obesity; hormonal changes during puberty, pregnancy, and climax; mental state; cardiovascular diseases; trauma; acute respiratory viral and bacterial infections; a decrease in a social-economic and ecological environment; etc.  Read more here.

APPLEhealthillness

***

Самий перший фактор метеопатії – це генетично визначена конституційна особливість людського організму. Незважаючи на те, що неможливо уникнути генетичної спадковості, профілактичні заходи можуть звузити її вплив і забезпечити варіант для безпечної навігації між “примхами погоди”. Метеопатія – це доля “слабкішої” статі. Жінки мають більш сильну реакцію на зміни погоди. Причиною цього є припущення про те, що ця реакція знаходиться в гормональному фоні, однак вона не звужується лише до однієї цієї ознаки. Серед найбільш метеозалежних є діти, на той час, доки системи регулювання та адаптації не сформуються. Мінімальна метеозалежність спостерігається у віці від 14 до 20 років і надалі посилюється. У віці 50 років половина населення Землі показує постійну метеозалежність внаслідок зменшення адаптації та збільшення супутніх захворювань. Жителі великих міст більш схильні до метеопатичних реакцій у порівнянні з жителями менших міст та селянами. Основна причина знаходиться ​​у більш тяжкій екологічній обстановці при перевантаженні повітря важкими іонами, скороченні тривалості світлового дня, зменшенні інтенсивності ультрафіолетового випромінювання та сильному впливі техногенних, соціальних та психічних факторів на розвиток хронічних страждання Чим далі людина від природи, тим сильні метеопатичні реакції. Додаткові особливості, що сприяють розвитку метеопатії, включають ожиріння; гормональні зміни під час пубертатного періоду, вагітність, клімакс; психічний стан; серцево-судинні захворювання; травма; гострі респіраторні вірусні та бактеріальні інфекції; зменшення соціально-економічного та екологічного середовища; тощо. Більше читайте тут.

***

Самый первый фактор метеопатии – генетически определенная конституционная особенность человеческого организма. Несмотря на то, что невозможно избежать генетической наследственности, профилактические меры могут сузить ее влияние и обеспечить вариант для безопасной навигации между “капризами погоды”. Метеопатии – это судьба “слабого” пола. Женщины имеют более сильную реакцию на изменения погоды. Причиной этого является предположение о том, что эта реакция находится в гормональном фоне, однако она не сужается только к одному этому признаку. Среди наиболее метеозависимых дети, на тот период, пока системы регуляции и адаптации не сложатся. Минимальная метеозависимость наблюдается в возрасте от 14 до 20 лет и в дальнейшем усиливается. В возрасте 50 лет половина населения Земли показывает постоянную метеозависимость вследствие уменьшения адаптации и увеличения сопутствующих заболеваний. Жители крупных городов более склонны к метеопатическим реакциям по сравнению с жителями меньших городов и крестьянами. Основная причина находится в более тяжелой экологической обстановке при перегрузке воздуха тяжелыми ионами, сокращении продолжительности светового дня, уменьшении интенсивности ультрафиолетового излучения и сильном влиянии техногенных, социальных и психических факторов на развитие хронических страданий. Чем дальше человек от природы, тем сильные метеопатические реакции. Дополнительные особенности, способствующие развитию метеопатии, включают ожирение; гормональные изменения во время пубертатного периода, беременность,  климакс, психическое состояние; сердечно-сосудистые заболевания; травма; острые респираторные вирусные и бактериальные инфекции; ограничение социально-экономической и экологической среды; тому подобное.  Больше читайте здесь.

webhnd.com

Leave your comment

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of