Remarkable examples of clinical applications of the principle of symmetry

There are many remarkable examples in the area of clinical applications of the principle of symmetry, which expand our conceptions of health and disease. There are really many of them, and we use them in our scientific and clinical practice on a daily basis. The examples of such are studies of acute myocardial infarction and hemorrhagic stroke, when favorable outcomes of both are dictated by adequate processes of the adaptation syndrome, and unfavorable outcomes with its hyper-, hyporeactivity, and principally similar mechanisms — a discontinuity of alterative and reparative phases of aseptic inflammation. Hyperreactivity and hyporeactivity during acute myocardial infarction and hemorrhagic stroke are the reflections of mirror symmetry, and same mechanisms of complicated and uncomplicated processes of the myocardial infarction and hemorrhagic stroke are the reflection of the transition symmetry. No doubts that revealed similar mechanisms for the conditions described earlier will be also just for any other aseptic inflammation of any nature.   Read more here.

APPLEhealthillness

***

Чудових прикладів у сфері клінічного застосування принципу симетрії, що розширюють наші уявлення про здоров’я і хворобу, по справжньому багато, і у своїй науковій та клінічній практиці ми широко ними користуємося. Прикладами слугують дослідження в галузі експериментального гострого інфаркту міокарда і геморагічного інсульту, коли сприятливі наслідки одного і другого станів визначаються адекватним цим процесам великим адаптаційним синдромом, і несприятливі — його гіперреактивністю й гіпореактивністю
за принципово однаковими механізмами — розривом в альтеративній і репаративній фазах асептичного запалення, що лежить у їх основі. Гіперреактивність і гіпореактивность тут, однаково — при гострому інфаркті міокарда чи геморагічному інсульті — це вияви дзеркальної симетрії, одні механізми неускладненого й ускладненого перебігу процесу для гострого інфаркту міокарда та геморагічного інсульту — вияви переносної симетрії. Немає сумнівів, що розкриті принципово однакові для цих станів механізми будуть справедливими
і для будь-якого іншого асептичного запалення (асептичного запалення будь-якої іншої природи). Детальніше читайте тут.

***

Замечательных примеров в сфере клинического применения принципа симметрии, расширяющих наши представления о здоровье и болезни, по-настоящему много, и в своей научной и клинической практике мы широко ими пользуемся. Примерами служат исследования в области экспериментального острого инфаркта миокарда и геморрагического инсульта, когда благоприятные последствия того и другого состояний определяются адекватным этим процессам большим адаптационным синдромом, и неблагоприятные – его гиперреактивностью и гипореактивностью по принципиально одинаковым механизмам – разрыве в альтеративной и репаративной фазах асептического воспаления, лежащего в их основе. Гиперреактивность и гипореактивности здесь, все равно – при остром инфаркте миокарда или геморрагическом инсульте – это проявления зеркальной симметрии, одни механизмы неосложненного и осложненного течения процесса для острого инфаркта миокарда и геморрагического инсульта – проявления переносной симметрии. Нет сомнений, что раскрытые принципиально одинаковые для этих состояний механизмы будут справедливыми
и для любого другого асептического воспаления (асептического воспаления любой другой природы). Подробнее читайте здесь.

webhnd.com

Leave your comment

avatar
  Subscribe  
Notify of