The time of global somatic risk has come

Global somatic risk (GSR) classifies the risks of somatic diseases in a similar manner as the Total CardioVascular Risk (TCVR)  and the Global CardioVascular Risk score (GCVR) but can be used for the evaluation of a whole variety of somatic conditions.  The inclusion of outcomes of the disease and individualized treatment goals into the GCVR is noteworthy, and we believe this is a prospective approach which should be used in many other global scores today and in the future. However, risk factors are not that simple. It is important to consider an absolute level of a quantitative measure of the risk factor and its duration, the assessment of single risk factor value in the global index, the philosophy of global index, and all of these are uneasy tasks. It is not always possible to identify and correctly quantify all the risk factors, outcomes, and other important factors for the systemic composition of the global index. The more precisely they are defined, the more accurately GSR is estimated, therefore the better the prognosis and the diagnosis are, the more likely the optimal preventive and therapeutic strategies are used, and the better the results are. Medicine operates with non-strict sets and it is appreciated that not all of the factors are identified in the global indexes today. Along with a discovery of new risk factors, systematic work with patients and scientific research, the more risk factors will be included in the global indexes. Thus, it is not just a time of GCVR, but the time of GSR has come. Read more here.

APPLEhealthillness

***

Глобальний соматичний ризик (GSR) класифікує ризики соматичних захворювань таким же чином, як загальний серцево-судинний ризик (TCVR) та глобальний серцево-судинний ризик (GCVR), але може бути використаний  для оцінки цілого ряду соматичних станів. Варто зауважити, що включення результатів захворювання та індивідуалізованих цілей лікування в GCVR,  ми вважаємо, є перспективний підхід, який має використовуватися в багатьох інших глобальних оцінках сьогодні та в майбутньому. Проте фактори ризику не такі прості. Важливо оцінювати абсолютний рівень кількісної міри кожного фактору ризику та його тривалості, оцінку вартості конкретного фактору ризику в глобальному індексі, філософію глобального індексу, і все це є непростими завданнями. Не завжди можливо визначити та правильно визначити кількісні показники всіх факторів ризику, результатів та інших важливих факторів для системноої оцінки глобального ризику. Чим точніше вони визначені, тим точніше оцінюється GSR, отже, чим краще прогноз і діагноз, тим більша ймовірність використання оптимальних профілактичних і терапевтичних стратегій, тим кращі є результати. Медицина працює з нечіткими множинами, і на сьогодні в глобальних індексах визначені ще не всі фактори ризику. З виявленням нових факторів ризику, систематичною роботою з пацієнтами та  результатами наукових досліджень все більше буде виявлятися факторів ризику, які будуть включатися до GSR. Таким чином,  не просто час GCVR, але час GSR прийшов. Докладніше тут.

***

Глобальный соматический риск (GSR) классифицирует риски соматических заболеваний таким же образом, как общий сердечно-сосудистый риск (TCVR) и глобальный сердечно-сосудистый риск (GCVR), но может быть использован для оценки целого ряда соматических состояний. Стоит заметить, что включение исходов заболевания и индивидуализированных целей лечения в GCVR, мы считаем, является перспективным подходом, который должен использоваться во многих других глобальных оценках сегодня и в будущем. Однако факторы риска не так просты. Важно оценивать абсолютный уровень количественной меры каждого фактора риска и его продолжительности, оценку стоимости конкретного фактора риска в глобальном индексе, философию глобального индекса, и все это непростые задачи. Не всегда возможно определить и правильно определить количественные показатели всех факторов риска, результатов и других важных факторов для системной оценки глобального риска. Чем точнее они определены, тем точнее оценивается GSR, следовательно, чем лучше прогноз и диагноз, тем больше вероятность использования оптимальных профилактических и терапевтических стратегий, тем лучше результаты. Медицина работает с нечеткими множествами, и сегодня в глобальных индексах определены еще не все факторы риска. С выявлением новых факторов риска, систематической работой с пациентами и результатами научных исследований все больше будет проявляться факторов риска, которые будут включаться в GSR. Таким образом, не просто время GCVR, но время GSR наступило.  Подробнее здесь.

webhnd.com

 

Leave your comment

avatar
  Subscribe  
Notify of